Gwarancja

Globalny program gwarancyjny SATO
Firma SATO gwarantuje, że niniejsza drukarka, jej komponenty oraz akcesoria, w przypadku nabycia w firmie SATO lub u dystrybutora czy dealera firmy SATO, są sprawne i wolne od wad wykonawczych i materiałowych.

1.Okres gwarancji na drukarki firmy SATO (z wyłączeniem głowicy drukującej, rolki dociskowej oraz zespołu obcinaka) wynosi jeden (1) rok od dnia zakupu. Okres gwarancji na produkty rozpoczyna się w dniu określonym na fakturze zakupu wystawionej przez sprzedawcę. Terminy rozpoczęcia okresu gwarancji w  innych państwach są określone w odpowiednich materiałach informacyjnych.

2.Okres gwarancji na części zamienne firmy SATO (z wyłączeniem głowic drukujących, rolek dociskowych oraz zespołów obcinaka) wynosi jeden (1) rok od dnia zakupu.

3.Okres gwarancji na głowice drukujące i rolki dociskowe firmy SATO jest następujący: 
  • Zadruk termotransferowy: jeden (1) rok lub 30 km (1 200 000 cali linii wydruku), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Zadruk termiczny: jeden (1) rok lub 15 km (600 000 cali linii wydruku), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4.Okres gwarancji na obcinaki firmy SATO wynosi jeden (1) rok od dnia zakupu lub obejmuje następującą liczbę cięć: 
  • Standardowy obcinak gilotynowy SATO: 1 rok lub 300 000 cięć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Wysoko wytrzymały (HD) obcinak obrotowy SATO: 1 rok lub 500 000 ciec, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Zintegrowany obcinak drukarki XL400/410e/TG3 firmy SATO: 1 rok lub 1 000 000 ciec, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

**Uwaga: Uszkodzenia powstałe w wyniku cięcia nieodpowiedniego materiału, takiego jak tkaniny lub włókniny, TYVEK, ciężkie materiały syntetyczne lub inne uszkodzenia fizyczne spowodują unieważnienie gwarancji.

5.Okres gwarancji na baterie akumulatorowe firmy SATO wynosi 90 dni od dnia zakupu.

6.W przypadku wykonania w okresie gwarancji naprawy, wymiany części lub innych usług w ramach gwarancji udzielonych na podstawie niniejszego dokumentu udzielona zostanie dodatkowa gwarancja na części naprawione lub wymienione na okres 90 dni od daty wykonania takiej naprawy lub wymiany.

7.Wprowadzenie zmian w drukarce, nieprawidłowe użytkowanie lub przeprowadzenie konserwacji przez firmy nieupoważnione i/lub nieuprawnione spowoduje unieważnienie gwarancji. Nieprawidłowe użytkowanie oznacza, miedzy innymi, używanie materiałów eksploatacyjnych lub taśmy węglowej, które nie zostały wyprodukowane lub zatwierdzone przez firmę SATO. Fizyczne uszkodzenie głowicy drukującej, rolki dociskowej lub obcinaka powstałe w inny sposób niż określony powyżej również spowoduje unieważnienie gwarancji.

8.Obsługa gwarancyjna nastąpi po przekazaniu drukarki do jednej z firm należącej do Globalnej Sieci SATO, których wykaz znajduje się poniżej. Właściciel musi z góry uregulować opłaty z tytułu wysyłki na adres jednej z takich firm oraz wziąć na siebie ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia w czasie transportu. Do drukarki należy dołączyć dowód zakupu wskazujący datę zakupu lub oryginał dokumentu rejestracji gwarancyjnej.

9.Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek naprawy odpłatnej w przypadku unieważnienia gwarancji właściciel zostanie o niej poinformowany.

10.Gwarancje udzielone na podstawie niniejszego dokumentu powszechnie obejmują produkty sprzedawane za pośrednictwem globalnej sieci lub kanałów sprzedaży firmy SATO, z wyjątkiem produktów sprzedawanych na terenie Japonii. Usługi w ramach takiej gwarancji powszechnej, w przeciwieństwie do gwarancji lokalnych udzielanych oddzielnie przez każdą spółkę wchodzącą w skład grupy SATO, są świadczone przez każdą spółkę wchodzącą w skład grupy SATO, niezależnie od miejsca zakupu.

11.Powyższe gwarancje stanowią jedyne gwarancje udzielone przez firmę SATO w odniesieniu do objętych nimi produktów. Jakiekolwiek inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, są nieważne, w tym miedzy innymi domniemane gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu.

12.Firma SATO nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód ubocznych lub pośrednich, utraty lub kosztów poniesionych w wyniku użytkowania bądź niemożności użytkowania drukarki. Poza tym firma SATO w żadnym wypadku nie będzie ponosiła jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przekroczenia ceny zakupu drukarki.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt