ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

SATO garandeert dat zijn producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaalgebreken en constructiefouten. De verplichting van SATO uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het verhelpen van materiaalgebreken en constructiefouten in het product of enig deel daarvan tijdens de garantieperiode.

SATO kan het desbetreffende product of onderdeel vervangen als dit niet voldoet aan de geldende specificaties en het rechtstreeks werd gekocht bij SATO of een door SATO geautoriseerde wederverkoper, en de koper of de klant de door SATO verstrekte richtlijnen met betrekking tot het gebruiken, opslaan en bewaren heeft opgevolgd. SATO is op generlei wijze aansprakelijk voor verbruiksartikelen die niet rechtstreeks bij SATO werden aangeschaft.

DE BOVENSTAANDE GARANTIES GELDEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, ONGEACHT OF DEZE SCHRIFTELIJK OF MONDELING, IMPLICIET OF EXPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS WORDEN VERLEEND. ER ZIJN GEEN IMPLICIETE WETTELIJKE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN TOEPASSING. SATO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE DE KLANT LIJDT ALS GEVOLG VAN VERTRAGING BIJ HET VERVANGEN OF REPAREREN VAN PRODUCTEN OP GROND VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIE.

In de garantieverklaring bij het product van SATO vindt u gedetailleerde uitleg over de product specifieke garantievoorwaarden.

Als u vragen heeft in verband met reparatie- en onderhoudsdiensten of technische ondersteuning, kunt u gebruikmaken van het Online RMA-aanvraagformulier.

WERELDWIJD GARANTIEPROGRAMMA VAN SATO

SATO garandeert dat deze printer, de onderdelen en de bijbehorende accessoires, indien aangekocht bij SATO of een erkende distributeur of wederverkoper van SATO, normaal functioneren en vrij zijn van materiaalgebreken en constructiefouten.

 1. De printers van SATO (uitgezonderd de printkop, de platen rol en het snijmes) worden gedekt door één (1) jaar garantie die ingaat op de aankoopdatum. De productgarantie gaat in op de datum die vermeld staat op de verkoopfactuur van de wederverkoper. De ingangsdatum van de garantie die van toepassing is in andere rechtsgebieden, is te vinden in de bijbehorende documentatie.
 2. De reserveonderdelen van SATO (uitgezonderd printkoppen, platen rollers en snijmessen) worden gedekt door één (1) jaar garantie die ingaat op de aankoopdatum.
 3. De garantieperiode voor de printkoppen en platen rollers van SATO is als volgt:
  • Toepassingen voor afdrukken via thermische transfer: één (1) jaar of, indien eerder, 30 km (1.200.000") aan afdrukken.
  • Toepassingen voor direct thermisch printen: één (1) jaar of, indien eerder, 15 km (600.000") aan afdrukken.
 4. De garantieperiode voor SATO cutters is één (1) jaar vanaf de datum van aankoop of het volgende aantal snijbewegingen (wat het eerst komt):
  • SATO Standaard Guillotine Cutter: 300.000 cuts
  • SATO Rotary Cutter: 500.000 cuts
  • SATO TG3 geïntegreerde Cutter: 1.000.000 cuts
  **Opmerking: De garantie vervalt indien de schade wordt veroorzaakt door het snijden van niet-goedgekeurde materialen, zoals woven of non-woven stoffen, TYVEK, zware kunststoffen, of indien sprake is van andere materiële schade.
 5. Oplaadbare batterijen van SATO worden gedekt door negentig (90) dagen garantie die ingaat op de aankoopdatum.
 6. Indien reparaties, vervanging van onderdelen of andere diensten binnen de garantieperiode worden aangevraagd, wordt er een extra garantieperiode van negentig (90) dagen gegeven op de gerepareerde of vervangen onderdelen vanaf de datum van die reparatie of vervanging.
 7. Aanpassingen, oneigenlijk gebruik of onderhoud door onbevoegde en/of niet-gecertificeerde reparatie- of onderhoudsbedrijven hebben tot gevolg dat de garantie vervalt. Oneigenlijk gebruik omvat onder meer het gebruik van niet door SATO vervaardigde of goedgekeurde verbruiksartikelen of thermische carbonlinten. Ook andere dan hierboven vermelde materiële schade aan de printkop, de platen roller of het snijmes heeft tot gevolg dat de garantie vervalt.
 8. U kunt onder de garantie vallende reparaties laten uitvoeren door de printer naar een van de onderstaande bedrijven uit het wereldwijde netwerk van SATO te retourneren. De eigenaar van het apparaat betaalt alle verzendkosten naar het adres van een van de bedrijven uit deze lijst en draagt alle risico’s van verlies of schade tijdens het vervoer. De printer moet vergezeld zijn van een aankoopbewijs waarop de aankoopdatum vermeld staat, of van het originele garantiebewijs.
 9. Als de garantie ongeldig is en voor de uit te voeren reparatie kosten in rekening moeten worden gebracht, brengt SATO de eigenaar van het apparaat van tevoren hiervan op de hoogte.
 10. Het wereldwijde garantieprogramma van SATO is van toepassing op alle producten die via het verkoopnetwerk of de verkoopkanalen van SATO worden verkocht in alle landen van de wereld met uitzondering van Japan. De diensten uit hoofde van deze algemene garantie – anders dan de plaatselijke garanties die door elke afzonderlijke onderneming van de SATO-groep moeten worden verleend – moeten door elke willekeurige onderneming uit de SATO-groep worden geleverd, ongeacht de plaats van aankoop.
 11. De voornoemde garanties zijn de enige garanties die SATO biedt met betrekking tot de gedekte producten. Alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties zijn ongeldig, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing.
 12. SATO is niet aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade, verliezen of kosten die resulteren uit het gebruik of niet-functioneren van de printer. SATO wijst hoe dan ook elke aansprakelijkheid af voor elke schade die de aankoopprijs van de printer te boven gaat.

REGISTREER UW PRINTER ONLINE OM DEEL TE NEMEN AAN HET WERELDWIJDE GARANTIEPROGRAMMA

Als uw printer niet geregistreerd is bij SATO, dient u in voorkomend geval het aankoopbewijs voor te leggen om aanspraak te maken op de garantie.

Zoek een plaats bij u in de buurt voor meer details over de behandeling van aanspraken op garantie.

Wanneer u uw printer na aanschaf registreert, hebt u recht op bescherming volgens de voorwaarden en bepalingen van de garantie die SATO op zijn producten verleent.

PRODUCTREGISTRATIE

Beantwoord dit e-mailbericht om er zeker van te zijn dat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie over uw product.

PRODUCTBESCHERMING

Wij bewaren in onze administratie informatie over het modelnummer en de aankoopdatum van uw SATO-product voor het geval u in de toekomst een verzekeringsclaim moet indienen, bijvoorbeeld wegens diefstal of schade.


Typ deze code » Controleren

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram