WARUNKI GWARANCJI STANDARDOWEJ

Firma SATO gwarantuje, że dostarczany przez nią sprzęt będzie wolny od wad materiałów i wykonania pod warunkiem normalnego użytkowania i zwykłej obsługi. Zobowiązania firmy SATO wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się do usunięcia w okresie gwarancyjnym wady materiału lub wykonania stwierdzonej w produkcie bądź jakiejkolwiek jego części.

Decyzja o wymianie pozostaje w wyłącznej gestii firmy SATO i jest brana pod uwagę wyłącznie, gdy materiały nie spełniają określonych specyfikacji i zostały zakupione bezpośrednio za pośrednictwem firmy SATO lub autoryzowanego partnera firmy z myślą o użytkowaniu w połączeniu z produktami SATO, a także pod warunkiem że nabywca lub klient spełnił określone przez firmę SATO wymogi w zakresie obsługi, przechowywania i okresu przydatności. Firma SATO nie ponosi odpowiedzialności za materiały eksploatacyjne pochodzące z innych źródeł.

POWYŻSZE GWARANCJE WYŁĄCZAJĄ I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE: PISEMNE LUB USTNE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, USTAWOWE LUB WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZEPISÓW. WYKLUCZA SIĘ OBOWIĄZYWANIE WSZELKIEGO RODZAJU DOROZUMIANYCH USTAWOWYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SATO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ NABYWCĘ W ZWIĄZKU Z OPÓŹNIENIEM WYMIANY LUB NAPRAWY PRODUKTÓW OBJĘTYCH POWYŻSZĄ GWARANCJĄ.

Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie warunków gwarancji dotyczącej danego produktu, należy zapoznać się z oświadczeniem gwarancyjnym dostarczonym wraz z produktem firmy SATO.

Wszelkie zapotrzebowanie na serwis i wsparcie należy zgłaszać za pośrednictwem Wszelkie zapotrzebowanie na serwis i wsparcie należy zgłaszać za pośrednictwem.

GLOBALNY PROGRAM GWARANCYJNY FIRMY SATO

Globalny Program Gwarancyjny SATO ma zastosowanie, gdy miejsce zakupu jest inne niż miejsce instalacji, a data zakupu jest krótsza niż jeden rok (z wyjątkiem Japonii). Jeśli miejsce zakupu i miejsce instalacji są takie same, obowiązują lokalne warunki gwarancji.

W zależności od modelu drukarki, Globalny Program Gwarancyjny może nie mieć zastosowania. Jeśli nie masz pewności co do statusu gwarancji Twoich drukarek, skontaktuj się z nami.

Prosimy o zapoznanie się z Umową Użytkownika Globalnego Programu Gwarancyjnego firmy SATO opisaną poniżej, która zawiera zrzeczenia się odpowiedzialności i inne ważne kwestie ogólne. Aby korzystać z opisanego tutaj Globalnego Programu Gwarancyjnego SATO, najpierw zarejestruj swoją drukarkę, klikając tutaj.

 1. Firma SATO gwarantuje, że niniejsza drukarka wraz z podzespołami i akcesoriami jest sprawna oraz wolna od wad wykonania i materiału, o ile została zakupiona za pośrednictwem firmy SATO lub jej autoryzowanego dystrybutora bądź resellera.
 2. Gwarancja na drukarki firmy SATO (z wyłączeniem głowicy drukującej, wałka dociskowego i gilotyny) obowiązuje przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Początek okresu obowiązywania gwarancji na produkt przypada w dniu wskazanym na dostarczonej przez resellera fakturze. Daty rozpoczęcia okresu obowiązywania gwarancji na inne wyroby można znaleźć w odnośnej dokumentacji.
 3. Gwarancja na głowice drukujące i rolki dociskowe firmy SATO obowiązuje przez:
  • Technologia termotransferowa: jeden (1) rok lub 30 km (1 200 000 cali druku liniowego) w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Technologia termiczna: jeden (1) rok lub 15 km (600 000 cali druku liniowego) w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 4. Okres gwaracji na gilotyny firmy SATO wynosi jeden (1) rok od daty zakupu lub następującą liczbę cięć (w zależności, który warunek zostanie spełniony pierwszy):
  • Standardowa gilotyna firmy SATO: 300 000 cięć
  • Gilotyna rotacyjna (HD) firmy SATO: 500 000 cięć
  • Zintegrowana gilotyna w TG3 firmy SATO: 1 000 000 cięć
  Uwaga: uszkodzenia spowodowane cięciem niezatwierdzonych materiałów, takich jak tkaniny lub włókniny, TYVEK, ciężkie materiały syntetyczne oraz uszkodzenia fizyczne innego rodzaju powodują utratę gwarancji.
 5. Okres gwarancji na akumulatory litowo-jonowe firmy SATO wynosi:
  • Dla serii PW4NX: jeden (1) rok
  • W przypadku innych modeli drukarek: sześć (6) miesięcy
 6. W przypadku zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy, wymiany części lub innego rodzaju prac serwisowych z tytułu gwarancji w okresie gwarancyjnym przyznany zostanie dodatkowy okres gwarancyjny na naprawę lub wymianę części wynoszący 90 dni i obowiązujący od daty przeprowadzenia takiej naprawy lub wymiany.
 7. Modyfikacja konstrukcji, nieprawidłowe użytkowanie lub przeprowadzenie serwisu drukarki przez nieupoważniony bądź niewykwalifikowany personel serwisowy powoduje unieważnienie gwarancji. Nieprawidłowe użytkowanie polega między innymi na zastosowaniu materiałów eksploatacyjnych lub taśm węglowych, które nie zostały wyprodukowane ani dopuszczone do użytku przez firmę SATO. Unieważnienie gwarancji powoduje także inne niż opisane fizyczne uszkodzenie głowicy drukującej, wałka dociskowego lub gilotyny.
 8. Świadczenie z tytułu gwarancji można uzyskać poprzez zwrócenie drukarki do jednego z podmiotów należących do SATO Group. Właściciel dokonuje przedpłaty wszystkich należności związanych z wysyłką na adres któregoś z wymienionych podmiotów i bierze na siebie całość ryzyka wystąpienia strat lub szkód podczas transportu. Do drukarki musi zostać dołączone potwierdzenie zakupu ze wskazaniem jego daty lub daty pierwszej rejestracji gwarancji.
 9. W przypadku uznania gwarancji przez firmę SATO za nieważną, właściciel zostanie poinformowany o wszelkich czynnościach naprawczych, które są odpłatne.
 10. Opisane tutaj gwarancje najczęściej dotyczą i mają zastosowanie do produktów oferowanych w ramach globalnej sieci lub kanałów sprzedaży firmy SATO z wyłączeniem produktów oferowanych w Japonii. Inaczej niż w przypadku gwarancji lokalnych udzielanych oddzielnie przez każdy z podmiotów grupy SATO świadczenia z tytułu niniejszej wspólnej gwarancji będą oferowane przez wszystkie podmioty grupy SATO bez względu na miejsce zakupu.
 11. Powyższe gwarancje są jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę SATO dla oferowanych przez nią produktów. Wyklucza się istnienie jakichkolwiek innych gwarancji, wyraźnych czy domniemanych, w tym m.in. domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
 12. Firma SATO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wynikowe szkody, straty i koszty, powstałe wskutek użytkowania lub awarii drukarki. W żadnym wypadku firma SATO nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość przekracza cenę zakupu drukarki.

ZAREJESTRUJ SWOJĄ DRUKARKĘ ONLINE W RAMACH GLOBALNEGO PROGRAMU GWARANCYJNEGO

Niezarejestrowanie drukarki w ramach programu firmy SATO może spowodować konieczność okazania dowodu zakupu w celu uzyskania świadczenia z tytułu gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania reklamacji, skontaktuj się z najbliższą placówką firmy.

Szybka rejestracja produktu stanowi gwarancję możliwości skorzystania z prawa do ochrony zgodnie z warunkami gwarancji firmy SATO.

REJESTRACJA PRODUKTU

Odpowiadając na wiadomość e-mail otrzymaną po wypełnieniu niniejszego formularza, dajesz nam możliwość skontaktowania się z Tobą w razie konieczności przekazania Ci dodatkowych informacji na temat produktu.

OCHRONA PRODUKTU

W swojej dokumentacji zachowamy numer modelu oraz datę zakupu produktu, tak aby umożliwić Ci powołanie się na te informacje w przypadku konieczności wystąpienia o odszkodowanie w związku z kradzieżą lub utratą produktu.Wprowadź kod » Verify

KONTAKT Z NAMI

XLinkedInYouTubeFacebookInstagram